สูตรเลขเด่นประจำวัน : เลขล็อคตามกำลังวัน

เลขล็อคตามกำลังวัน
ของ"ทวีโชค"
อาทิตย์
บน
06
14
16
36
59
80
ล่าง
12
33
38
66
77
89
จันทร์
บน
15
34
47
55
83
89
ล่าง
23
29
44
70
80
88
อังคาร
บน
08
35
52
67
73
92
ล่าง
18
28
38
54
66
84
พุธ
บน
17
27
47
56
74
93
ล่าง
07
40
50
63
73
83
พฤหัสบดี
บน
05
15
35
65
86
89
ล่าง
19
29
59
60
65
80
ศุกร์
บน
21
31
41
67
77
88
ล่าง
22
36
44
56
86
96
เสาร์
บน
10
17
52
62
72
92
ล่าง
07
15
36
47
77
89

หมายเหตุ : เลขตามกำลังวันนี้ อาจมีการสลับตัวเลขหรือเลขกลับได้ เช่น 06 เป็น 60